Jesteś: Strona główna > O nas > Projekty
Zobacz także
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37 awaryjny 663998213
 
Projekty

 

 

Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Miejskie Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi realizuje projekt pod nazwą: „Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi", na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0063/16-00/307/1852 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Celem ogólnym projektu jest poprawa infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 
Cele projektu do osiągnięcia po zrealizowaniu projektu:
1. Liczba leczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym osiągnie liczbę 15 tysięcy osób/rok;
 
Planowane efekty:
2. Zostanie zakupiony sprzęt medyczny oraz dokonana zostanie modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
3. Nastąpi podniesienie standardu udzielania świadczeń w SOR.
4. Nastąpi rozszerzenie zakresu usług SOR w stosunku do dotychczasowego o usługi z zakresu:
- tomografii komputerowej,
- zwiększenia ilości zabiegów dokonywanych w tym samym czasie
- znieczulania w ramach krótkotrwałych zabiegów,
- dokładnej i szybkiej diagnostyki (EKG, RTG, USG),
- pomiaru parametrów krytycznych w krótkim czasie (kilku minut),
5. Oddział zachowa zasadę „złotej godziny” tj. nie przekraczania 60 minut mijających od zdarzenia  do rozpoczęcia specjalistycznego leczenia szpitalnego.
 
Wartość projektu: 3.999.541,93 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3.399.610,64 zł,
Planowany okres realizacji projektu: grudzień 2016 r. – grudzień 2017 r.
 
Zakup sprzętu oraz prace modernizacyjne na SOR obejmują m. in.: zakup aparatu EKG, respiratorów transportowych, defibrylatorów, aparatu USG przyłóżkowego i stacjonarnego, pulsoksymetru bezprzewodowego, analizatora pomiarów życiowych, CT-64, RTG przewoźnego, odnowienie pomieszczeń oddziału wraz z wymianą oświetlenia i modernizacją instalacji wentylacyjnej.
 
 
Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020
 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

 

 
Czytaj
Przepis na opiekę

 

Projekt "Przepis na Opiekę" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT".

Projekt realizowany jest we współpracy partnerskiej pomiędzy:

  1. HRP Care sp. z o.o. – partner wiodący,
  2. Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
  3. Fundacją Wiosna Jesień,
  4. Fenix Poland sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych 60+ z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski).

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2018 r. – 31.03.2021 r.

Wartość projektu: 4 035 051,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 631 545,90 zł

 

Uczestnicy projektu mogą otrzymać:

– Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych,

– Świadczenie w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej,

– Wsparcie dla rodzin osób niesamodzielnych,

– Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej.

 

www.przepisnaopieke.eu

 

 
Czytaj
Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo

Projekt realizowany w Partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Lider) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Wartość projektu: 2.180.106,66 ZŁ
Wkład Funduszy Europejskich: 1.961.292,14 zł
Okres realizacji: 1.09.2016 r.– 30.06.2019 r.
 
Cel główny projektu:
Poprawa jakości kształcenia wyższego studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukierunkowana na wzrost liczby absolwentów i podniesienie poziomu zatrudnienia.
 
Efekty zewnętrzne:
1) Dostosowanie procesu dydaktycznego i programu studiów do potrzeb rynku pracy
2) Upraktycznienie studiów, wzrost liczby zajęć praktycznych
3) Zasilenie rynku pracy wykwalifikowanymi pracownikami
 Czytaj
Termomodernizacja budynku Szpitala Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9

Informujemy o realizacji następującego zadania  „Termomodernizacja obiektów Szpitala przy ul. Przyrodniczej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, które dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji o wartości 1 000 000,00  zł oraz w formie pożyczki o wartości 1 000 000,00  zł.
Wartość ogólna zadania wynosi: 2 723 248,09 zł.
 
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnic budynku głównego oraz administracyjnego
- izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku głównego oraz administracyjnego
- izolację termiczną stropodachu budynku głównego
- izolację termiczną dachu budynku administracyjnego
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym oraz administracyjnym
- w budynku głównym demontaż starej i montaż nowej instalacji c.o.
(rurociągi stalowe izolowane, grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z zaworami termostatycznymi)
- instalację kolektorów słonecznych do wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
 
www.zainwestujwekologie.pl
 
 Czytaj
Unieszkodliwianie odpadów medycznych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi powstałych w czasie pandemii koronawirusa

 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi realizuje zadanie pn. „Unieszkodliwianie odpadów medycznych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi powstałych w czasie pandemii koronawirusa" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”.

Zakres projektu: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Wartość ogólna zadania : 168.989,68 zł

Dofinansowane z WFOŚiGW w formie dotacji : 167.299,00 zł

 

https://www.wfosigw.lodz.pl/
Czytaj
„Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo”

Projekt „Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowany jest przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w Partnerstwie z Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi w ramach Działania 5.3: Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi jako nowoczesnego ośrodka akademickiego poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie monoprofilowego CSM na kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2020 r.

Kluczowym elementem projektu będzie utworzenie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które będzie wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta. Sale symulacyjne będą wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli na uzyskanie przez studentów umiejętności praktycznych w warunkach symulowanych.

Poza wyposażeniem Centrum przewidziano szereg szkoleń dla kadry dydaktycznej oraz studentów.

 
Czytaj
„Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”

 

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi realizuje projekt pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Beneficjent: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Partner: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi

Wartość projektu: 39 001 776,12 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 029 629,16 PLN

Projekt zakłada wdrożenie jednolitych zasad w zakresie przeprowadzania segregacji medycznej, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi komfort pracy personelu medycznego. Ponadto celem projektu jest usprawnienie pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wprowadzenie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w SOR zapewni łatwy dostęp do informacji o przewidywalnym czasie oczekiwania oraz  pozwoli na generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń w SOR.
Czytaj
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

            

 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi współrealizuje projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Łączna wysokość przyznanego grantu wynosi 71 722,18 zł i jest finansowana z następujących źródeł:

- ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

- ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla personelu ZOL (pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych), który ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczył swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też pracował tylko w jednym miejscu oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.
Czytaj
wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl