Jesteś: Strona główna > Dla pacjenta > Prawa i obowiązki
Zobacz także
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37 awaryjny 663998213
 
Prawa i obowiązki
OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących na terenie Centrum a w szczególności:

 1. stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie świadczonych usług medycznych, zleconej diety jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych;

 2. przekazywania pełnej informacji o swoim stanie zdrowia i przyjmowanych lekach personelowi medycznemu;

 3. życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów oraz personelu Centrum, nie zakłócając pracy personelu medycznego i spokoju współpacjentów;

 4. przebywania w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych, w czasie wydawania posiłków i w nocy;

 5. przestrzegania ciszy nocnej, która obowiązuje w godzinach 22:00–6:00;

 6. zgłaszania każdorazowo pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału;

 7. stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;

 8. szanowania mienia Centrum;

 9. utrzymywania ładu i porządku w miejscu pobytu;

 10. przestrzegania zasad higieny osobistej;

 11. przestrzegania zakazów: posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym papierosów i e-papierosów);

 12. przekazywania leków własnych personelowi pielęgniarskiemu za pokwitowaniem na czas pobytu w Centrum, celem ich podawania.

 
Czytaj
PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do:

 

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;

 2. informacji o swoim stanie zdrowia;

 3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;

 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;

 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;

 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;

 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;

 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;

 10. opieki duszpasterskiej;

 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

 

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

 

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 
Czytaj
wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl