Jesteś: Strona główna > Dla pacjenta > ABC Pacjenta
Zobacz także
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37 awaryjny 663998213
 
ABC Pacjenta
HOSPITALIZACJA W CENTRUM

Przed przyjściem do Szpitala

Pacjenci powinni zaopatrzyć się w przybory toaletowe, w tym mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, przybory do golenia, ręcznik,  a także bieliznę osobistą. Pacjenci powinni wziąć ze sobą również wygodną piżamę, dres, szlafrok, kapcie. Przed przyjściem do Centrum pacjenci powinni zabrać ze sobą informację o tym jakie leki przyjmują, wypis z poprzedniego pobytu w  placówce medycznej (jeśli taki miał miejsce). 

Przyjęcie do Szpitala

Pacjenci do hospitalizacji w trybie planowym zgłaszają się do Izby Przyjęć. Wejście do Izby Przyjęć znajduje się na wprost wejścia głównego do Szpitala przy ul. Milionowej 14, a lewej strony od głównego wejścia do Szpitala przy ul. Przyrodniczej 7/9. W trakcie przyjęcia Pacjent zobowiązany jest do przedstawienia:
 • skierowania do szpitala lub poradni
 • dowodu osobistego 
 • dodatkowej dokumentacji lekarskiej z poprzednich pobytów w Szpitalu (karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych).
W trakcie rejestracji ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta jest sprawdzane w systemie EWUŚ. W razie niemożności sprawdzenia sytuacji ubezpieczeniowej w systemie EWUŚ Pacjent wypełnia oświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Po przyjęciu do Szpitala

Po przyjęciu do szpitala Pacjent przebiera się, a ubranie przekazuje do depozytu. Pacjent ma możliwość pozostawienia wartościowych rzeczy w depozycie. Pacjent otrzymuje dokument potwierdzający przekazanie mienia osobistego na przechowanie.
Po rejestracji w Izbie Przyjęć Pacjent kierowany jest do oddziału Szpitala.  
Na poszczególne piętra można wjechać windami. 
Każdy Pacjent otrzymuje trzy posiłki dziennie: śniadanie w godz. 8:00 – 9:00, obiad o godz. 12:30 – 13:30  i kolację o godz. 17:00 – 18:00. Pacjentom, którzy potrzebują pomocy przy spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki lub bliscy chorego. Dodatkowo każdy Oddział wyposażony jest w lodówkę (żywność może być przechowywana w zamykanych pojemnikach podpisanych nazwiskiem Pacjenta).
Na każdym Oddziale szpitalnym jest dostęp do Internetu.  Pacjenci mogą również korzystać z telewizorów w salach chorych. Konieczne są opłaty za korzystanie z telewizji. W oddziałach szpitalnych znajdują się przenośne aparaty telefoniczne do dyspozycji pacjentów leżących. 
Pacjent może wykonać rozmowę na koszt rozmówcy, korzystając z pomocy personelu medycznego. 
Aby uzyskać połączenie z zewnątrz telefonujący musi wybrać numer Centrum, a następnie numer wewnętrzny właściwego oddziału.
 
Osoby odwiedzające powinny pozostawić okrycie wierzchnie w szatni w holu głównym w Szpitalu dr. K.Jonschera przy ul. Milionowej 14 lub w przypadku Szpitala im. dr. H. Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9
Osoby z infekcjami, biegunką lub innymi problemami zdrowotnymi proszone są o powstrzymanie się od odwiedzin. Kontaktując się z chorymi mogą spowodować zagrożenie epidemiologiczne na Oddziale, a nawet w całym Centrum.
Obchody lekarskie odbywają się we wszystkie dni tygodnia: w dni robocze od godz. 8:30 i od godz. 17:00, a w dni wolne od pracy (niedziele, święta i dni ustalone wolnymi od pracy dla pracowników Centrum) od godz. 9:30 i 19:00
 
Informacji o stanie zdrowia hospitalizowanych oraz planowanym leczeniu i diagnozowaniu osobom uprawnionym do pozyskania takich informacji udzielają:
 • Ordynatorzy/Kierownicy Oddziałów szpitalnych
 • lekarze, w szczegóności w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
Informacji na temat opieki pielęgnacyjnej, zaleceń i prowadzonych zabiegów pielęgniarskich udzielają:
 • Pielęgniarki Oddziałowe/Położna Oddziałowa 
 • Pielęgniarki/położne
 
Odwiedziny chorych przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się (z wyjątkiem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie są one ustalane indywidualnie z Ordynatorem) codziennie . 
 
Zalecane godziny odwiedzin to 13:00-19:00.
 
Cisza nocna w Centrum obowiązuje w godzinach 22:00–6:00.
Zamiar pozostania z pacjentem w godzinach ciszy nocnej odwiedzający powinni omówić z Ordynatorem/Kierownikiem oddziału, jego zastępcami lub poza godzinami ich pracy z lekarzem oddziałowym.
Pomoc w sprawowaniu opieki nad bliskimi jest dobrowolna i nie może być sprzeczna z zaleceniami lekarskimi  i pielęgniarskimi oraz planem opieki.
Osoby bliskie mogą uczestniczyć w sprawowaniu toalety  pielęgnacyjnej w pełnym jej zakresie, po konsultacji  co do indywidualnych zaleceń z personelem lekarskim i pielęgniarskim, z wyjątkiem:
1)  golenia okolic zabiegowych;
2)  toalety przeciwodleżynowej;
3)  czynności rehabilitacyjnych;
4)  wykonywania czynności leczniczych;
5)  czynności wyraźnie zabronionych przez personel medyczny Centrum.
 
Podczas sprawowania opieki osoby bliskie nie mogą zaburzać pracy personelu medycznego, ani być uciążliwe dla pozostałych pacjentów.
W przypadku wykonywania intymnych czynności przy pacjentach przebywających w tej samej sali, badań lekarskich i diagnostycznych osoby bliskie są zobowiązane opuścić salę chorych.
 
W okresie wiosenno-letnim i wczesno-jesiennym pacjenci pod opieką osób bliskich mogą korzystać ze spacerów w ogrodzie na terenie Centrum. W każdym przypadku muszą na to uzyskać zgodę pielęgniarki/położnej.
Odwiedzającym nie wolno: siadać na łóżkach chorych, ani kłaść na nich własnej odzieży; palić papierosów i e-papierosów w budynku Centrum; przebywać na terenie Centrum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 
W salach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii obowiązują szczególne zasady podczas odwiedzin:
 1. Godziny i czas trwania odwiedzin odwiedzający powinni uzgodnić z Ordynatorem lub lekarzem oddziałowym tak aby były one optymalne dla chorego.
 2. Przy każdym chorym może przebywać jedna osoba odwiedzająca.
 3. Rozmowę należy prowadzić w sposób cichy i spokojny.
 4. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.

Wypis ze Szpitala

O wypisie Pacjent informowany jest przez lekarza prowadzącego podczas porannego obchodu lekarskiego. Po zakończeniu czynności administracyjnych Pacjent otrzymuje przygotowaną przez lekarza kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem leczenia, a w razie potrzeby zaświadczenie o niezdolności do pracy i receptę. Szpitalną kartę informacyjną należy okazać podczas następnego badania kontrolnego.
Pacjenci wypisywani są z reguły w godzinach przedpołudniowych.
Świadczenia zdrowotne osobom nieuprawnionym do bezpłatnego leczenia są realizowane po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi cennikiem wydawanym w formie zarządzenia Dyrektora Centrum. 
Cennik dostępny jest w miejscach określonych w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz:
 • na ul. Milionowej 14 w: Kasie Centrum, Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej, Izbie Przyjęć, Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Sekcji Obsługi Pacjenta;
 • na ul. Przyrodniczej 7/9 w : Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej;
 • na ul. Leczniczej 6 w: Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Poradni Stomatologicznej, Punkcie Szczepień;
 • na ul. Zarzewskiej 56/58 w: Punkcie Szczepień.
 
Centrum prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji i udostępnia ją zgodnie z art. 26 – 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określona jest w cenniku wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Centrum. Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest bez zbędnej zwłoki. Dokumentacja medyczna przechowywana jest zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Czytaj
KALENDARZ DNI ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM

Poniżej udostępniamy kalendarz dni związanych ze zdrowiem do pobrania:

 

Pobierz
Czytaj
LINKI PRZYDATNE DLA PACJENTA

Narodowy Fundusz Zdrowia ŁÓDŹ - www.nfz-lodz.pl
 
Narodowy Fundusz Zdrowia - www.nfz.gov.pl
 
Ministerstwo Zdrowia - www.mz.gov.pl
 
Alergie - www.alergie.mp.pl
 
Astma - www.astma.mp.pl
 
Baza leków - www.bazalekow.mp.pl
 
Choroby nerek i dróg moczowych - www.nefrologia.mp.pl
 
Choroby układu pokarmowego - www.gastrologia.mp.pl
 
Grypa - www.grypa.mp.pl
 
Nadciśnienie tętnicze - www.nadcisnienie.mp.pl
 
Pediatria - www.pediatria.mp.pl
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc - www.pochp.mp.pl
 
Ciąża - www.ciaza.mp.pl
 
Dieta - www.dieta.mp.pl
 
Zdrowie w podróży - zdrowiewpodrozy.mp.plCzytaj
OPIEKA DUSZPASTERSKA

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych oraz dostęp do opieki duszpasterskiej większości wyznań reprezentowanych w regionie (telefony na tablicach informacyjnych). W Szpitalu dr. K. Jonschera - posługi (przyłóżkowe) prowadzone są codziennie od godziny 6:30, msze odprawiane są w niedziele i święta o godzinie 7:30 w wyznaczonym pomieszczeniu (parter budynku „A”);
W Szpitalu dr. H. Jordana – posługi (przyłóżkowe) prowadzone są na życzenie, msze odprawiane są w soboty o godz. 11:00 lub 15:00 w kaplicy. 
W razie nagłej potrzeby kapelan może być również wezwany telefonicznie. Numer telefonu znajduje się na tablicy ogłoszeń w każdym oddziale. 
 
Poniżej przedstawiamy możliwości kontaktu z przedstawicielami kościołów:
 
Kościół rzymskokatolicki dla pacjentów Szpitala dr. K. Jonschera przy ul. Milionowej 14 - tel.: 665 634 230   lub tel.: 601 227 703
Proboszcz: ks. Piotr Turek  
Adres: Parafia Św. Anny al. Marsz. Śmigłego – Rydza 24/26; Łódź
 
Kościół rzymskokatolicki dla pacjentów Szpitala im. dr. H. Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9- tel.: 42 616 01 61  - ks. Krzysztof Motkiewicz – Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacoque; ul. Zgierska 123, Łódź
 
Kościół greckokatolicki - tel.: 533 052 875 - ks. Lesław Łesyk
Adres: Parafia Greckokatolicka p.w. Ofiarowania Pańskiego ul. Sienkiewicza 60; Łódź – (Liturgia sprawowana w II i IV niedzielę miesiąca o godz.: 13.00 w kaplicy Św. Krzysztofa przy Kościele oo. Jezuitów (ul. Sienkiewicza 60 – Łódź*)
 
Kościół starokatolicki - tel.: 516 516 625 - ks. Kazimierz Dorociński
Adres: Parafia Starokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Aleksandra 9; Łódź
 
Prawosławie - tel.: 42 633 41 69 - ks. Eugeniusz Fiedorczuk 
Adres: Parafia Prawosławna p.w. Św. Aleksandra Newskiego ul. Narutowicza 46, Łódź
 
Kościół ewangelicko – augsburski - tel.: 42 684 66 72 - ks. Michał Makula 
Adres: Kościół Ewangelicko – Augsburski Św. Mateusza ul. Piotrkowska 283; Łódź
 
Kościół adwentystów dnia siódmego - tel.: 602 872 896 – Pastor Marek Micyk 
Adres: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ul. Płocka 28; Łódź
 
Kościół Chrześcijan Baptystów- tel.: 42 637 72 40  
Adres: ul. Nawrot 27; Łódź
 
Kościół Zielonoświątkowy - tel.: 42 678 04 73  - Pastor Piotr Karaś 
Adres: Kościół Zielonoświątkowy ul. Jaracza 95/97; Łódź
 
Judaizm - tel.: 42 633 51 56
Adres: Gmina Wyznaniowa Żydowska, ul. Pomorska 18; Łódź
 
Islam - tel.: 42 653 10 20
Liga Muzułmańska w RP – Oddział w ŁodziCzytaj
OPINIE

Szanowni Państwo

 

Bardzo zależy nam na dobrej, bezpiecznej i zgodnej z aktualnie obowiązującymi standardami medycznymi opiece zdrowotnej w naszym Centrum. 

Wszystkie swoje opinie, skargi, wnioski oraz podziękowania możecie Państwo przesyłać do nas w formie elektronicznej na adres: dbednarek@jonscher.pl

lub na adres pocztowy:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ul. Milionowa 14

93 - 113 Łódź

 

Ważne są dla nas także opinie Państwa na temat hospitalizacji w naszej placówce. Przesyłając do nas Ankietę Oceny Satysfakcji Pacjenta pomagacie nam usprawnić, zmienić elementy opieki zdrowotnej, które przeszkadzały Wam podczas leczenia. Wszystkie uwagi i refleksje są rozpatrywane przez Dyrekcję Centrum oraz Dział Zarządzania Jakością. 

Poniżej przedstawiamy Państwu pracowników socjalnych, pełnomocników ds. Praw Pacjenta, którzy mogą Państwu pomóc w rozwiązywaniu problemów wynikających z trudnej sytuacji społecznej, w której znaleźliście się Wy lub Wasi bliscy. Oni także pomogą w sytuacji, gdy komunikacja między lekarzem, a pacjentem wymaga wyjaśnień i uzgodnień. 

 

Pracownik socjalny w Szpitalu im. dr. H. Jordana

Bożenna Bogusiak tel. 42 655-66-60 w. 301

 

Pielęgniarka społeczna w Szpitalu im. dr. K. Jonschera

Anna Politowicz tel. 42 672-12-65

Przyjmuje w każdy piątek w godz.: 7.00 – 11.00

w pokoju nr 215 - Budynek A

 

Pracownik socjalny w Szpitalu im. dr. K. Jonschera

Jolanta Dolacińska

Przyjmuje od poniedziałku do czwartku w godz.: 16.30 – 18.30

w pokoju nr 215 - Budynek A

 

 

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

 

- dla Pacjentów Szpitala dr. K. Jonschera (ul. Milionowa 14):

lek. med. Agnieszka Tarkowska – Wosik

Przyjmuje w 2 i 4 czwartek miesiąca

 w pokoju nr 34 - Budynek A

Tel.: 42 676 17 90 wew.: 109

 

- dla Pacjentów Szpitala dr. H Jordana (ul. Przyrodnicza 7/9):

dr n. med. Katarzyna Lau

Przyjmuje w każdy wtorek w godz.: 12.00 – 13.00 

w pokoju Zastępcy Kierownika Oddz. Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej

Tel.: 42 655 66 60 wew.: 292

 

- dla Pacjentów Przychodni Lecznicza 

Elżbieta Jarosińska

Przyjmuje codziennie w pokoju nr 40 (parter)

ul. Lecznicza 6 w Łodzi

Tel.: 42 256 51 68

 
Czytaj
ZESPÓŁ DS. ETYKI

Szanowni Państwo 
W Miejskim Centrum powołany został Zespół ds. Etyki, do zadań którego należy:
 1. zapewnienie ochrony praw pacjenta  zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną  i zasadami etyki medycznej;
 2. promowanie zachowań etycznych wśród pracowników, a także upowszechnianie wiedzy dotyczącej etycznego postępowania w ochronie zdrowia;
 3. pomoc w złożonych problemach etycznych dotyczących udzielania świadczeń medycznych.
 4. zwracania uwagi pracownikom i pacjentom w przypadku zachowań nieetycznych, a w skrajnych sytuacjach wnioskowanie o ukaranie pracowników lub wypisanie pacjenta ze szpitala zgodnie z pkt 3 art. 29  Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.;
 5. działania rozjemcze w kwestiach  spornych dotyczących zasad moralnych pomiędzy pracownikami i w relacjach pacjent - pracownik.
Spotkania Zespołu ds. Etyki odbywają się raz na trzy miesiące, a także  w przypadku zgłoszenia przez pracownika lub pacjenta problemu natury etycznej oraz na wniosek każdego z członków Zespołu. Zespół ds. Etyki podejmuje decyzje zgodne z zasadami etyki zawodowej i w poszanowaniu praw pacjenta.
 
Skład Zespołu: 
Łukasz Bialik – przewodniczący Zespołu
Iwona Mazurek – członek Zespołu
Małgorzata Koszalińska - członek Zespołu
Aldona Pacześna - członek Zespołu
 
Telefon kontaktowy: 
42 672 19 55Czytaj
ZESPÓŁ WSPARCIA DLA PACJENTÓW PO UDARACH I ICH RODZIN

Członkowie Zespołu udzielają porad w zakresie profilaktyki oraz leczenia neurologicznego  i postępowania rehabilitacyjnego pacjentom hospitalizowanym w Miejskim Centrum po przebytych udarach w każdy czwartek w godzinach: 11.00 – 13.00 (budynek B, pokój nr 304 – II piętro - ul. Milionowa 14, Łódź). 
Czytaj
wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl