Jesteś: Strona główna > O nas > Projekty
Zobacz także
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 11
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37
 
Projekty
Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Miejskie Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi realizuje projekt pod nazwą: „Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi", na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0063/16-00/307/1852 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Celem ogólnym projektu jest poprawa infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 
Cele projektu do osiągnięcia po zrealizowaniu projektu:
1. Liczba leczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym osiągnie liczbę 15 tysięcy osób/rok;
 
Planowane efekty:
2. Zostanie zakupiony sprzęt medyczny oraz dokonana zostanie modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
3. Nastąpi podniesienie standardu udzielania świadczeń w SOR.
4. Nastąpi rozszerzenie zakresu usług SOR w stosunku do dotychczasowego o usługi z zakresu:
- tomografii komputerowej,
- zwiększenia ilości zabiegów dokonywanych w tym samym czasie
- znieczulania w ramach krótkotrwałych zabiegów,
- dokładnej i szybkiej diagnostyki (EKG, RTG, USG),
- pomiaru parametrów krytycznych w krótkim czasie (kilku minut),
5. Oddział zachowa zasadę „złotej godziny” tj. nie przekraczania 60 minut mijających od zdarzenia  do rozpoczęcia specjalistycznego leczenia szpitalnego.
 
Wartość projektu: 3.999.541,93 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3.399.610,64 zł,
Planowany okres realizacji projektu: grudzień 2016 r. – grudzień 2017 r.
 
Zakup sprzętu oraz prace modernizacyjne na SOR obejmują m. in.: zakup aparatu EKG, respiratorów transportowych, defibrylatorów, aparatu USG przyłóżkowego i stacjonarnego, pulsoksymetru bezprzewodowego, analizatora pomiarów życiowych, CT-64, RTG przewoźnego, odnowienie pomieszczeń oddziału wraz z wymianą oświetlenia i modernizacją instalacji wentylacyjnej.
 
 
Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020
 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

 

 
Czytaj
Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo

Projekt realizowany w Partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Lider) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Wartość projektu: 2.180.106,66 ZŁ
Wkład Funduszy Europejskich: 1.961.292,14 zł
Okres realizacji: 1.09.2016 r.– 30.06.2019 r.
 
Cel główny projektu:
Poprawa jakości kształcenia wyższego studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukierunkowana na wzrost liczby absolwentów i podniesienie poziomu zatrudnienia.
 
Efekty zewnętrzne:
1) Dostosowanie procesu dydaktycznego i programu studiów do potrzeb rynku pracy
2) Upraktycznienie studiów, wzrost liczby zajęć praktycznych
3) Zasilenie rynku pracy wykwalifikowanymi pracownikami
 Czytaj
Termomodernizacja budynku Szpitala Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9

Informujemy o realizacji następującego zadania  „Termomodernizacja obiektów Szpitala przy ul. Przyrodniczej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, które dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji o wartości 1 000 000,00  zł oraz w formie pożyczki o wartości 1 000 000,00  zł.
Wartość ogólna zadania wynosi: 2 723 248,09 zł.
 
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnic budynku głównego oraz administracyjnego
- izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku głównego oraz administracyjnego
- izolację termiczną stropodachu budynku głównego
- izolację termiczną dachu budynku administracyjnego
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym oraz administracyjnym
- w budynku głównym demontaż starej i montaż nowej instalacji c.o.
(rurociągi stalowe izolowane, grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z zaworami termostatycznymi)
- instalację kolektorów słonecznych do wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
 
www.zainwestujwekologie.pl
 
 Czytaj
wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl