Jesteś: Strona główna > O nas > Projekty
Zobacz także
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 11
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37
 
Projekty
Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Miejskie Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi realizuje projekt pod nazwą: „Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi", na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0063/16-00/307/1852 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Celem ogólnym projektu jest poprawa infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 
Cele projektu do osiągnięcia po zrealizowaniu projektu:
1. Liczba leczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym osiągnie liczbę 15 tysięcy osób/rok;
 
Planowane efekty:
2. Zostanie zakupiony sprzęt medyczny oraz dokonana zostanie modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
3. Nastąpi podniesienie standardu udzielania świadczeń w SOR.
4. Nastąpi rozszerzenie zakresu usług SOR w stosunku do dotychczasowego o usługi z zakresu:
- tomografii komputerowej,
- zwiększenia ilości zabiegów dokonywanych w tym samym czasie
- znieczulania w ramach krótkotrwałych zabiegów,
- dokładnej i szybkiej diagnostyki (EKG, RTG, USG),
- pomiaru parametrów krytycznych w krótkim czasie (kilku minut),
5. Oddział zachowa zasadę „złotej godziny” tj. nie przekraczania 60 minut mijających od zdarzenia  do rozpoczęcia specjalistycznego leczenia szpitalnego.
 
Wartość projektu: 3.999.541,93 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3.399.610,64 zł,
Planowany okres realizacji projektu: grudzień 2016 r. – grudzień 2017 r.
 
Zakup sprzętu oraz prace modernizacyjne na SOR obejmują m. in.: zakup aparatu EKG, respiratorów transportowych, defibrylatorów, aparatu USG przyłóżkowego i stacjonarnego, pulsoksymetru bezprzewodowego, analizatora pomiarów życiowych, CT-64, RTG przewoźnego, odnowienie pomieszczeń oddziału wraz z wymianą oświetlenia i modernizacją instalacji wentylacyjnej.
 
 
Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020
 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

 

 
Czytaj
Przepis na opiekę

 

Projekt "Przepis na Opiekę" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT".

Projekt realizowany jest we współpracy partnerskiej pomiędzy:

  1. HRP Care sp. z o.o. – partner wiodący,
  2. Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
  3. Fundacją Wiosna Jesień,
  4. Fenix Poland sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych 60+ z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski).

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2018 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 4 035 051,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 631 545,90 zł

 

Uczestnicy projektu mogą otrzymać:

– Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych,

– Świadczenie w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej,

– Wsparcie dla rodzin osób niesamodzielnych,

– Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej.

 

www.przepisnaopieke.eu

 

 
Czytaj
Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo

Projekt realizowany w Partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Lider) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Wartość projektu: 2.180.106,66 ZŁ
Wkład Funduszy Europejskich: 1.961.292,14 zł
Okres realizacji: 1.09.2016 r.– 30.06.2019 r.
 
Cel główny projektu:
Poprawa jakości kształcenia wyższego studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukierunkowana na wzrost liczby absolwentów i podniesienie poziomu zatrudnienia.
 
Efekty zewnętrzne:
1) Dostosowanie procesu dydaktycznego i programu studiów do potrzeb rynku pracy
2) Upraktycznienie studiów, wzrost liczby zajęć praktycznych
3) Zasilenie rynku pracy wykwalifikowanymi pracownikami
 Czytaj
Termomodernizacja budynku Szpitala Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9

Informujemy o realizacji następującego zadania  „Termomodernizacja obiektów Szpitala przy ul. Przyrodniczej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, które dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji o wartości 1 000 000,00  zł oraz w formie pożyczki o wartości 1 000 000,00  zł.
Wartość ogólna zadania wynosi: 2 723 248,09 zł.
 
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnic budynku głównego oraz administracyjnego
- izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku głównego oraz administracyjnego
- izolację termiczną stropodachu budynku głównego
- izolację termiczną dachu budynku administracyjnego
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym oraz administracyjnym
- w budynku głównym demontaż starej i montaż nowej instalacji c.o.
(rurociągi stalowe izolowane, grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z zaworami termostatycznymi)
- instalację kolektorów słonecznych do wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
 
www.zainwestujwekologie.pl
 
 Czytaj
wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl