Jesteś: Strona główna > Aktualności > Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37
 
Aktualności
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Dyrektor

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

poszukuje kandydata na stanowisko

 

KIEROWNIKA DZIAŁU STATYSTYKI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Zgłaszający się kandydaci powinni posiadać:

* wykształcenie wyższe i minimum 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z rodzajem wykonywanej pracy

 

Główne zadania Kierownika Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej:

- opracowywanie danych medycznych i przygotowanie niezbędnych analiz do podejmowanych decyzji, które mają wpływ na:

1)         rozwój usług medycznych w  Centrum;

2)         zapobieganie zdarzeniom medycznym niepożądanym z punktu widzenia jakości realizowanych świadczeń;

3)         zapobieganie innym zagrożeniom mającym wpływ na realizację kontraktów oraz kontrolowanie i weryfikacja zapisów w dokumentacji medycznej pod względem ich zgodności z wymogami płatnika świadczeń i interesami Centrum, a w szczególności:

a)        kontrolowanie prawidłowości przyjmowania pacjentów na oddziały i sprawdzanie poprawności naniesionych danych osobowych pacjentów i innych m.in. wymaganych w zestawieniach dla Narodowego Funduszu Zdrowia;

b)         nadzór nad prowadzeniem Ksiąg Głównych Chorych oraz dokumentacji zbiorczej i korespondencji związanej z pobytem chorego w  Centrum;

c)         weryfikacja i analiza zapisów w dokumentacji pobytu i leczenia pacjenta, w sprawozdaniach oraz zestawieniach rozliczeniowych do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, danych statystycznych oraz prawidłowości rozliczonych produktów jednostkowych w systemie komputerowym;

d)         współpraca ze Składnicą Akt w zakresie wstępnej oceny przedkładanej dokumentacji medycznej pacjentów;

e)        sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z liczby wykonanych osobodni, liczby hospitalizowanych, ich struktury zgodnie z potrzebami wewnętrznymi oraz zestawień wskaźników szpitalnych w tym: analiza demograficzna pacjentów, readmisji, przedłużonych hospitalizacji, struktury leczonych zachowawczo w oddziałach zabiegowych, leczonych wg rejonów, regionów, przyjętych z innych jednostek wg przypadków i skutków leczenia itp.;

f)          sporządzanie sprawozdań statystycznych do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej;

g)         analiza rozwoju wykonywanych świadczeń, procedur, kształtowania się tendencji i innych niezbędnych do przygotowywanych strategii, planów rozwoju usług medycznych, realizacji świadczeń medycznych na wymaganym jakościowo poziomie;

h)        przekazywanie informacji statystycznych i wyników analiz do odpowiednich komórek organizacyjnych Centrum i ścisła współpraca w tym zakresie z Działem Zarządzania Jakością  (wymiana opinii i wniosków).

Wymagane dokumenty: podanie, cv, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 05.08.2016r. na adres:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa Nr 14,  93-113 Łódź

 LUB na adres

awenerska@jonscher.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl