Jesteś: Strona główna > Aktualności > Nabór na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37
 
Aktualności
Nabór na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera 
w Łodzi
ul. Milionowa 14 w porozumieniu 
z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera 
w Łodzi
ul. Milionowa 14


Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. 2018, poz. 393 ze zm.) tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, 
  w tym dokument prawa wykonywania zawodu (kopie *),
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata *),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem. 

(na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej istnieje obowiązek okazania oryginałów dokumentów),

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje         

 

Liczba lat pracy 
w zawodzie 
lub inne dodatkowe

kwalifikacje

tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych 

8

Oferty należy składać do dnia   6 maja 2020 r.  w zamkniętych kopertach pod adresem:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodziul. Milionowa 14, 93-113 Łódź  lub osobiście w Sekretariacie Szpitala do godz. 1400

 

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert. 
Miejsce rozpatrzenia kandydatur - Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 
14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego 

można uzyskać w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod numerem telefonu: 042 672 19 11. w godz. 800 – 1500

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 

 • Administratorem Pani/Pana danych będzie Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14. 
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 osoby zatrudnione w niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu  oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Miejskie Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa   trzeciego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału 
w konkursie
 – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury. 

wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl