Jesteś: Strona główna > Aktualności > Nabór na stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37
 
Aktualności
Nabór na stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera
w Łodzi
, ul. Milionowa 14 w porozumieniu
z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi ogłasza

 

konkurs na stanowisko

 

Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera
w Łodzi
, ul. Milionowa 14 


Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych
w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 393 ze zm.) tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  w tym dokument prawa wykonywania zawodu (kopie *),
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata *),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

 

* (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej istnieje obowiązek okazania oryginałów dokumentów),

 

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

   Wymagane kwalifikacje        

Liczba lat pracy
w zawodzie
lub inne dodatkowe 
kwalifikacje

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w  dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej 8


Oferty należy składać do dnia   27.03.2020 r.  w zamkniętych kopertach  pod adresem:

 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź    lub osobiście w Sekretariacie Szpitala do godz. 1400

 

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce rozpatrzenia kandydatur - Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
14 dni przed terminem posiedzenia komisji.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego
można uzyskać w Dziale Organizacyjno-Prawnym

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod numerem telefonu:  042 672 19 11 . w godz. 800 – 1500

 

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych będzie Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera
  w Łodzi, ul. Milionowa 14. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14.
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
  tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14  osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu  oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Miejskie Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do osób trzecich
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału
  w konkursie
  – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

 

wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl