Jesteś: Strona główna > Aktualności > Ogłoszenie o pracę- Nabór na stanowisko/usługę Inspektora Ochrony Danych
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37 awaryjny 663998213
 
Aktualności
Ogłoszenie o pracę- Nabór na stanowisko/usługę Inspektora Ochrony Danych

Nabór na stanowisko/usługę Inspektora Ochrony Danych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 


Miejsce i sposób składania ofert

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko/usługę  Inspektora Ochrony Danych (IOD)” - w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w terminie do dnia 31 marca 2019r. do godz. 12.00

 

lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@jonscher.pl

 

Nr telefonu do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 676 17 74

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Do głównych zadań  Inspektora Ochrony Danych (IOD) będzie należało:

 

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,
  4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
  6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługa

 

Miejsce realizacji zamówienia

Miejscem udzielania świadczeń będzie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja postanowień aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych

 

Podstawa realizacji zamówienia

Umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. IOD powinien posiadać wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

2.  IOD powinien mieć odpowiednią wiedzę z zakresu krajowych, europejskich oraz sektorowych przepisów i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, a także dogłębną znajomość RODO. Jednocześnie powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat:

  • procesów przetwarzania, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora,
  • sektora, w którym działa administrator,
  • procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach związanych z powyższą usługą,

2. podpisana przez kandydata klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko/ usługę Inspektora Ochrony Danych , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)”

W przypadku decyzji o zawarciu umowy kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Kryteria oceny

spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu oraz wartość usługi

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl